Põhikiri

 

MITTETULUNDUSÜHINGU

MASTIFITE TÕUÜHING

PÕHIKIRI

 

 1. ÜLDSÄTTED
  • Mittetulundusühingu nimi on Mastifite tõuühing (edaspidi: Ühing) ning inglise keeles Mastiff Club.
  • Ühingu asukoht on Tallinn, Eesti Vabariik
  • Ühing juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi seadusandlusest, Ühingu põhikirjast, Eesti Kennelliidu ja Rahvusvahelise Künoloogia Föderatsiooni (Federation Cynologique Internationale – FCI) normatiivdokumentidest.
  • Ühingu majandusaasta algab iga aasta 01.jaanuaril ja lõpeb 31.detsembril.

 

 1. EESMÄRGID JA ÜLESANDED
  • Ühingu eesmärgiks on koordineerida ja ühendada isikuid , kelle tegevus või harrastus on seotud molossi tüüpi koeratõugudega (FCI koeratõugude klassifikatsioon 2.alamklass), nende kasvatuse, aretuse ning koolitusega.
  • Ühingu eesmärgi saavutamiseks on Ühingu ülesanneteks:
   • Loengute, seminaride, näituste ning muude vajalike ürituste korraldamine, organiseerimine ja läbi viimine põhikirjas sätestatud eesmärgi täitmiseks;
   • Eesti Kennelliidus esindatavate tõugude kasvatust, aretust ja koolitust puudutavates küsimustes arvamuse avaldamine;
   • Algatada vajadusel vastava(te) koeratõu(gude) aretusreeglite ning muude, Ühingu poolt esindatavate koeratõugude arengut edasiviivate normdokumentide koostamise, täiendamise, muutmise või kehtivuse lõpetamise arutelu;
   • Tagada vastavalt oma pädevusele ja õigustele esindatavate tõugude aretusreeglite nõuete, kasvataja ja/või koeraomaniku kohustuste (mis tulenevad kehtivatest normidest, kokkulepetest või üldtunnustatud tavadest) täitmine. Samuti teostada esindatavate tõugude kasvatajate ja/või koeraomanike tegevuse üle kontrolli vastavalt oma pädevusele ja kehtivatele normidele;
   • Toetada vajadusel Ühingu liikmeid neile vajalike teabe ja toodete hankimisel;
   • Suhtlemine Eesti Kennelliidu ning teiste tõuühingute ja -klubidega;
   • Osaleda Eesti Kennelliidu poolt organiseeritud üritustel ning abistada vajadusel teabega Ühingu liikmeid vastavatel üritustel osalemisel;
   • Muud ülesanded, mis tulenevad Ühingu põhikirjas sätestatud eesmärkidest või Ühingu liikmete üldkoosoleku otsustest.

 

 1. LIIKMED
  • Mittetulundusühingu liikmeks võib kandideerida iga füüsiline või juriidiline isik, kes vastab Ühingu põhikirjas sätestatud nõuetele ning, kes tunnustab Ühingu põhikirja. Liikmeks astumisel esitab soovija kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis avalduse juhatusele. Juhul, kui juhatus teeb taotleja suhtes keelduva otsuse, on taotlejal õigus nõuda, et tema liikmeks vastuvõtmise otsustab Ühingu liikmete üldkoosolek.
  • Ühingu liikmeks vastuvõtmise otsustab juhatus lihthäälte enamusega. Juhatus ei ole kohustatud põhjendama ega selgitama liikmeks astuda soovijale oma keelduvat otsust.
  • Liikmeks vastuvõtmisel kohustub Ühingu liige tasuma Ühingu juhatuse poolt nimetatud tähtaja jooksul sisseastumise- ja liikmemaksu. Ühingu liikme õigused tekivad Ühingu vastava organi (juhatus või üldkoosolek) otsuse tegemise päevast arvates, v.a. juhul, kui otsuses ei ole määratletud muud tähtpäeva;
  • Liikmelisust Ühingus ja/või liikmeõiguste teostamist ei saa üle anda ega pärandada. Füüsilisest isikust liikme surma korral või juriidilisest isikust liikme lõppemise korral tema liikmelisus Ühingus lõpeb.
  • Juhul, kui liikmelisus lõpeb majandusaasta kestel, peab seaduse ja Ühingu põhikirjaga ettenähtud liikmemaksu tasuma kogu majandusaasta eest.
  • Ühingu liikmel on õigus avalduse alusel Ühingust välja astuda. Ühingu juhatus kohustub 10 (kümne) päeva jooksul rahuldama Ühingu liikme avalduse ning teavitama väljaastunud liiget otsusest kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis 7 (seitsme) päeva jooksul arvates vastava otsuse tegemise päevast. Ühingust välja astunud isik, kohustub 14 (neljateistkümne) päeva jooksul arvates väljaastumise avalduse esitamisest, täitma Ühingu ees oma sissenõutavaks muutunud kohustused.
  • Ühingu liikme võib Ühingust väljaarvata juhul, kui ta on eksinud Ühingu põhikirjas ja/või üldkoosoleku otsuse vastu (s.h. liikmemaksu võlgnevus alates 12-kuust), Ühingut (s.h. Ühingu mainet ja/või usaldusväärsust) olulisel määral kahjustanud. Väljaarvamise otsustab Ühingu juhatus lihthäälte enamusega ning sellest teatatakse väljaarvatule viivitamatult kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.
  • Ühingust lahkumisel või välja arvamisel tasutud sisseastumise- ja liikmemaksusid ei tagastata.
  • Ühingu liikmel on õigus osaleda ja hääletada üldkoosolekutel, valida ja olla valitud juhatusse.
  • Ühingu liikmete õigused ja kohustused sätestatakse Ühingu põhikirjas, kodukorras ja üldkoosoleku otsustega.
  • Ühingu liikme teistest erineva õiguse lõpetamiseks või muutmiseks, samuti talle teistest erineva kohustuse panemiseks peab olema selle liikme nõusolek.
  • Ühingu liikmel on õigus vastavalt Ühingu poolt kehtestatud korrale kasutada Ühingu vara ja osaleda Ühingu üritustel. Ühingu liige kohustub hoidma ja säilitama tema kasutusse antud Ühinguvara ning suhtuma sellesse heaperemehelikult. Liikmelisuse lõppemisel kohustub Ühingu liige tagastama Ühingule viivituseta tema kasutuses olnud Ühingu vara.

 

 1. ÜLDKOOSOLEK
  • Ühingu kõrgeimaks organiks on liikmete üldkoosolek. Üldkoosolekul võivad osaleda kõik liikmed.
  • Üldkoosolek võtab vastu otsuseid kõikides Ühingu juhtimise küsimustes, mida ei ole seadustega või Ühingu põhikirjaga antud juhatuse või Ühingu muu organi pädevusse.
  • Üldkoosoleku pädevusse kuulub:
   • Põhikirja muutmine;
   • Juhatuse liikmete määramine ja tagasikutsumine;
   • Juhatuse või muu põhikirjaga ettenähtud organi liikmega tehingu tegemise otsustamine, tehingu tingimuste määramine, õigusvaidluse pidamise otsustamine ning selles tehingus või vaidluses Ühingu esindaja määramine;
   • Majandusaasta aruande kinnitamine;
   • Ühingu lõpetamise, ühinemise ja jagunemise otsustamine;
   • Liikmemaksu kehtestamine ja tasumise kord;
   • Muude põhikirjaga ettenähtud organite liikmete valimine;
   • Ühingu liikmete väljaarvamine juhatuse ettepanekul;
   • Muude küsimuste otsustamine, mida ei ole seaduse või põhikirjaga antud teiste organite pädevusse.
  • Üldkoosoleku kutsub kokku juhatus.
  • Juhatus peab üldkoosoleku kokku kutsuma seaduses või käesolevas põhikirjas ette nähtud juhtudel ja korras, samuti siis, kui ühingu huvid seda nõuavad, kuid mitte vähem kui üks kord aastas.
  • Juhatus peab üldkoosoleku kokku kutsuma, kui seda nõuab kirjalikult ja põhjust ära näidates vähemalt 1/10 Ühingu liikmetest.
  • Juhul, kui juhatus ei kutsu üldkoosolekut Ühingu põhikirja punktis 4.6. nimetatud asjaoludel kokku, võivad taotlejad üldkoosoleku ise kokku kutsuda samas korras juhatusega.
  • Üldkoosoleku kokku kutsumisest peab ette teatama vähemalt 14 (neliteist) päeva. Üldkoosoleku kokkukutsumise teates tuleb märkida üldkoosoleku toimumise aeg ja koht ning üldkoosoleku päevakord. Kui pärast üldkoosoleku kokkukutsumise teate saamist päevakorda liikmete nõudel muudetakse, tuleb päevakorra muutmisest teatada enne üldkoosoleku toimumist samas korras ja sama tähtaja jooksul nagu üldkoosoleku kokkukutsumise teate saatmisel.
  • Üldkoosoleku päevakorra määrab juhatus. Kui üldkoosolek on kokku kutsutud Ühingu liikmete poolt, määravad nemad päevakorra.
  • Vähemalt 1/5 Ühingu liikmetest võivad nõuda täiendavate küsimuste võtmist päevakorda. Iga täiendava küsimuse kohta tuleb esitada põhjendus.
  • Üldkoosolek võib vastu võtta otsuseid, kui selles osaleb või on esindatud üle poole Ühingu liikmetest.
  • Küsimustes, mida ei ole üldkoosoleku kokkukutsumisel teatavaks tehtud, võib vastu võtta otsuseid , kui üldkoosolekul osalevad või on esindatud Ühingu kõik liikmed.
  • Kui üldkoosolek ei ole Ühingu põhikirja punkti 4.11. sätestatu kohaselt pädev otsuseid vastu võtma, kutsub juhatus 3 (kolme) nädala jooksul kokku uue üldkoosoleku sama päevakorraga. Uus üldkoosolek on pädev vastu võtma otsuseid sõltumata üldkoosolekul osalenud või esindatud liikmete arvust, kuid üksnes juhul, kui üldkoosolekus osaleb või on esindatud vähemalt kaks liiget.
  • Kui üldkoosoleku kokkukutsumisel on rikutud seaduse või Ühingu põhikirja nõudeid, ei ole üldkoosolek õigustatud otsuseid vastu võtma, välja arvatud siis, kui üldkoosolekus osalevad või on esindatud kõik liikmed.
  • Üldkoosolekul võivad osaleda ja hääletada Ühingu liige või tema esindaja, kellele on antud kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis   Esindajaks võib olla ainult teine Ühingu liige.
  • Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab üle poole koosolekul osalenud Ühingu liikmetest või nende esindajatest.
  • Ühingu tegevuse eesmärgi muutmiseks on vajalik 9/10 Ühingu liikmete nõusolek . Üldkoosolekul mitteosalenud liikmete nõusolek peab olema esitatud kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.
  • Üldkoosoleku otsus loetakse vastuvõetuks koosolekut kokku kutsumata, kui otsuse poolt hääletavad kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis kõik Ühingu liikmed.
  • Igal Ühingu liikmel on üks (1) hääl. Liige ei või hääletada, kui otsustatakse tema vabastamist kohustusest või vastutusest, liikme ja Ühingu vahel tehingu tegemist või liikmega õigusvaidluse pidamist ning selles tehingus või õigusvaidluses Ühingu esindaja määramist või küsimusi, mis puudutavad liikme või tema esindaja juhatuse või muu organi liikmena tegutsemise kontrollimist või hindamist. Esindatuse määramisel selle liikme hääli ei arvestata.
  • Ühingu liige, kes on ka juhatuse liige, ei või hääletada Ühingu majandusaasta aruande kinnitamise otsustamisel. Ühingu liige, kes on ka juhatuse või muu organi liige, ei või hääletada Ühingu poolt tema vastu nõude esitamise otsustamisel.
  • Põhikirja muutmise otsus on vastu võetud, kui selle poolt on hääletanud 2/3 üldkoosolekul osalenud liikmetest või nende esindajatest.
  • Üldkoosoleku otsuse, mis on vastuolus seaduse või põhikirjaga, võib kohus Ühingu liikme või juhatuse liikme avalduse alusel tunnistada kehtetuks, kui avaldus on esitatud 3 (kolme) kuu jooksul otsuse vastuvõtmisest. Samas korras võib nõuda ka teiste Ühingu organite otsuste kehtetuks tunnistamist.
  • Üldkoosoleku otsuste kehtetuks tunnistamisel ja otsuse tühisuses lähtuvad Ühingu liikmed seadusest.

 

 1. JUHATUS
  • Ühingut juhib ja esindab juhatus.
  • Ühingu juhatusse kuulub neli kuni kuus liiget. Ühingu juhatus valitakse üldkoosoleku poolt 2 (kahe) aastaseks tähtajaks.
  • Ühingu juhatus valib enda seast Ühingu juhatuse esimehe ja aseesimehe. Juhatuse esimees korraldab Ühingu juhatuse tööd. Ühingu juhatuse esimehe puudumisel (äraolekul) korraldab Ühingu juhatuse tööd juhatuse aseesimees.
  • Ühingut võivad kõikide tehingute tegemisel esindada 2 (kaks) juhatuse liiget ühiselt;
  • Ühingu nimel ja/või poolt tehingu tegemise ning Ühingu esindamise otsustab eraldi Ühingu juhatus. Antud esindusõiguse piirang ei kehti kolmandate isikute suhtes.
  • Juhatuse liikme võib üldkoosoleku otsusega igal ajal, sõltumata põhjustest, tagasi kutsuda;
  • Juhatus peab andma Ühingu liikmetele vajalikke teavet juhtimise kohta ja esitama nende nõudel vastava aruande.
  • Juhatuse liikmel on õigus nõuda ülesannete täitmisel tehtud vajalike kulutuste hüvitamist.
  • Juhatus võib vastu võtta otsuseid, kui juhatuse koosolekul osaleb üle poole juhatuse liikmetest.
  • Juhatuse otsuse vastuvõtmiseks on nõutav juhatuse koosolekul osalenud juhatuse liikmete poolthäälteenamus.
  • Juhatus võib vastu võtta otsuseid koosolekut kokku kutsumata, kui selle poolt hääletavad kirjalikult kõik juhatuse liikmed.
  • Juhatuse liige ei või osaleda hääletamises, kui otsustatakse temaga või temaga võrdset majanduslikku huvi omava isikuga tehingu tegemist või temaga kohtuvaidluse alustamist või lõpetamist Ühingu poolt.
  • Juhatuse, samuti muu organi liikmed vastutavad seaduse või põhikirja nõuete rikkumisega, samuti oma kohustuste täitmata jätmise või mittenõuetekohase täitmisega Ühingule süüliselt tekitatud kahju eest solidaarselt.
  • Juhatuse, samuti muu organi liikmed, kes on oma kohustuste täitmata jätmise või mittenõuetekohase täitmisega tekitanud süüliselt kahju mittetulundusühingu võlausaldajatele, vastutavad võlausaldaja ees solidaarselt mittetulundusühinguga.
  • Juhatuse või muu organi liikme vastu esitatava nõude aegumistähtaeg on 5 (viis) aastat rikkumise toimumisest või rikkumise algusest.

 

 1. JÄRELEVALVE
  • Üldkoosolek teostab järelevalvet teiste organite tegevuse üle. Selle ülesande täitmiseks võib üldkoosolek määrata revisjoni või audiitorkontrolli, kelleks ei tohi olla juhatuse liige või raamatupidaja.
  • Juhatuse ja muu organi liikmed peavad võimaldama revidendil või audiitoril tutvuda kõigi revisjoni või audiitorkontrolli läbiviimiseks vajalike dokumentidega ning andma vajalikku teavet.
  • Revidendid või audiitorid koostavad revisjoni või audiitorkontrolli tulemuste kohta aruande, mille esitavad üldkoosolekule.

 

 1. RAAMATUPIDAMINE
  • Juhatus korraldab Ühingu raamatupidamise vastavalt raamatupidamise seadusele.

 

 1. MAJANDUSAASTA ARUANNE
  • Pärast majandusaasta lõppu koostab juhatus majandusaasta aruande raamatupidamise seaduses sätestatud korras.
  • Juhatus esitab heakskiidetud aruande üldkoosolekule. Kui Ühingul on audiitor või revisjonikomisjon, peab aruandele lisama vandeaudiitori aruande või revisjonikomisjoni arvamuse.
  • Majandusaasta aruande kinnitamise otsustab üldkoosolek.

 

 1. LÕPETAMINE
  • Ühing lõpetatakse:
   • Üldkoosoleku otsusega, mis loetakse vastu võetuks, kui selle poolt on hääletanud üle ¾ üldkoosolekul osalenud või esindatud liikmetest;
   • Ühingu liikmete arvu vähenemisel alla kahe või muu seaduses või põhikirjas sätestatud suuruse;
   • Muul seaduses sätestatud alusel.
  • Kui Ühing on maksejõuetu ning maksejõuetus ei ole tema majanduslikust olukorrast tulenevalt ajutine, peab juhatus viivitamata, hiljemalt 20 (kahekümne) päeva möödumisel maksejõuetuse ilmnemisest esitama kohtule Ühingu pankrotiavalduse.
  • Ühingu sundlõpetamine toimub seadusega ettenähtud korras.
  • Ühingu tegevuse lõpetamise korral jagatakse Ühingu vara selleks õigustatud isikute vahel, kes määratakse vastava üldkoosoleku otsusega.

 

 1. ÜHINEMINE JA JAGUNEMINE
  • Ühing võib ühineda teiste mittetulundusühingutega seadusega ettenähtud korras, kui selle poolt hääletab vähemalt 2/3 üldkoosolekul osalenud või esindatud liikmetest.
  • Jagunemine on lubatud seadusega ettenähtud korras, kui selle poolt hääletab vähemalt 9/10 üldkoosolekul osalenud või esindatud liikmetest.

 

 

Ühingu põhikirja käesolev redaktsioon on kinnitatud Ühingu 16.07.2022.a. liikmete üldkoosoleku otsusega.

 

Mastifite Tõuühing on Eesti Kennelliidu liikmesorganisatsioon.